Rata 1 Sarja 1 02.05.2018 14:06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 1 6 /                              
18 27 37              
Kh Sar 0 Yht 37
1 6 1 5                                  
7 13                
K Sar 0 Yht 13