Rata 3 Sarja 3 13.04.2024 20.50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X                                        
10                  
Alma Sar 170 Yht 180
X                                        
10                  
Saga Sar 172 Yht 182
5 4                                      
9                  
Tilde Sar 181 Yht 190
X                                        
10                  
Elvira Sar 152 Yht 162
6                                        
6                  
Vanja Sar 178 Yht 184