Rata 10 Sarja 1 04.10.2023 16.58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                                         
                   
Topi Sar 0 Yht 0
                                         
                   
Arto Sar 0 Yht 0
                                         
                   
Mikko Sar 0 Yht 0