Rata 4 Sarja 2 12.07.2024 19:59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 9 8 - 7 1 6 3                          
9 17 25 34            
kauko Sar 95 Yht 129
3 / 7 1 7 - 9                            
17 25 32 41            
pirkko Sar 81 Yht 122
9 / 5 4 1 7                              
15 24 32              
kimmo Sar 118 Yht 150
X   3 1 - -                              
14 18 18              
kaisa Sar 93 Yht 111
6 3 7 - 9 /                              
9 16 26              
jani Sar 83 Yht 109