Rata 1 Sarja 1 18.09.2019 15:24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X   9 - 6 1 7 2                          
19 28 35 44            
Toni Sar 0 Yht 44
6 3 8 - 8 1                              
9 17 26              
Anton Sar 0 Yht 26
- - - 1 1 /                              
0 1 11              
Aleksi Sar 0 Yht 11
7 2 8 - 6 2                              
9 17 25              
Sofia Sar 0 Yht 25