Rata 1 Sarja 3 12.11.2019 20:06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - 8 - 6 1 3                            
0 8 15 18            
Cecilia Sar 141 Yht 159
- 7 6 3 3 5                              
7 16 24              
Annika Sar 158 Yht 182
7 - 8 / X                                
7 27 37              
Mieki Sar 152 Yht 189