Rata 1 Sarja 3 15.12.2018 18:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 - 2 - 6 - X                            
5 7 13 23            
Dangermouse Sar 173 Yht 196
- - (8) - 7 2 5 2                          
0 8 17 24            
Gebbo Sar 175 Yht 199
2 6 - 8 - 6                              
8 16 22              
Pelaaja3 Sar 145 Yht 167